Informatie voor wijkbewoners

Op deze pagina houden wij wijkbewoners op de hoogte van activiteiten en werkzaamheden die op het terrein van Het Dorp plaatsvinden.

Resultaten bodemonderzoek pad Hertenweide
Inmiddels zijn de resultaten van het bodemonderzoek bekend en vastgesteld door de Gemeente Arnhem en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De conclusie van het rapport is: ‘Gelet op de onderzoeksresultaten kan de hypothese verdachte locatie voor het onderzochte perceel ten aanzien van asbest worden verworpen. Het aangetoonde gehalte asbest is lager dan de interventiewaarde/rest concentratienorm. Derhalve wordt geconcludeerd dat de grond formeel gezien niet is verontreinigd met asbest’. Er zal daarom geen verdere actie worden ondernomen.

Bodemonderzoek pad Hertenweide
Op vrijdag 27 september wordt door het bedrijf IDDS Milieu B.V. bodemonderzoek verricht aan het pad langs de hertenweide. In verband hiermee zal dit pad gedurende die dag niet toegankelijk zijn. Zo gauw de resultaten van het bodemonderzoek bekend zijn, wordt dit op deze site vermeld.

Voornemen opheffen parkeerverbod Jachthoornlaan
In het voorjaar van 2010 is buslijn 21 over de Jachthoornlaan gaan rijden. Om de bus voldoende doorgang te verlenen, is destijds aan de zuidzijde van de Jachthoornlaan een parkeerverbod ingesteld (tussen de Heijenoordseweg tot de afslag naar de parkeerplaats van het gebouw Mariëndael).
Er rijden inmiddels echter geen lijnbussen meer over de Jachthoornlaan. Naar aanleiding van deze gewijzigde verkeerssituatie heeft Siza de bewoners van de flats Mariëndael en Diependael naar hun mening over het parkeerverbod gevraagd. Omdat een ruime meerderheid van de bewoners tegen dit parkeerverbod bleek te zijn, heeft Siza de gemeente Arnhem verzocht dit parkeerverbod op te heffen.

In verband daarmee wil het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen om het parkeerverbod op de zuidzijde van de Jachthoornlaan op te heffen. In de Arnhemse Koerier van 24 april aanstaande wordt een bekendmaking hierover geplaatst.

April 2013 – Start kap
Maandag 8 april start conform de kapvergunning de kap van vier bomen. De kap zal ongeveer drie dagen duren en kan voor enige overlast zorgen. Onze excuses hiervoor.

Maart 2013 – Kapvergunning bomen verleend
De aangevraagde kapvergunning voor de vier bomen in het Dorp is verleend, zie ook onderstaand bericht.
Voordat men overgaat tot de kap wordt, conform de gedragscode, een Flora- en Faunacheck uitgevoerd. Deze check wordt uitgevoerd om te voorkomen dat inwonende fauna (bijvoorbeeld eekhoorns, vleermuizen, broedende vogels) verstoord wordt. Als deze dieren niet worden aangetroffen, zullen de bomen worden gerooid. De precieze datum is nog niet bekend; deze is afhankelijk van het weer en de planning.

Januari 2013 – Onderhoud van bomen
Eind november 2012 is door een extern bedrijf een VTA (Visual Tree Assessment) uitgevoerd. De rapportage is besproken met de Gemeente Arnhem. Bomen en takken langs fiets- en wandelpaden en wegen en in de nabijheid van gebouwen mogen natuurlijk geen gevaar opleveren voor bewoners, medewerkers en bezoekers. Daarom wordt zorgvuldig gekeken of er sprake is van dode en slechte takken. In de week van 21 januari wordt gestart met het onderhoud van de bomen, waarbij deze dode en slechte takken afgezaagd en opgeruimd worden.

Op basis van de VTA-rapportage is in december voor vier bomen een kapvergunning aangevraagd. Deze bomen zijn in zeer slechte staat (‘wegkwijnend’) en vormen  een gevaar voor de omgeving (zie voor meer informatie de foto’s en plattegrond).

Aanvraag kapvergunning

Voorjaar 2013 – Herstel van de weide in Park Oosterveld
In december werd helaas duidelijk dat de opgepotte struiken meer hebben geleden van het verplaatsen dan we hadden gehoopt. De groendeskundigen schatten in dat de meeste struiken slecht zouden blijven of dood zouden gaan. Daarom is besloten om nieuwe struiken te bestellen, zodat de weide weer zo snel mogelijk in de oude staat terug is. De planning heeft door deze beslissing vertraging opgelopen, maar de nieuwe struiken zullen nog in januari worden geplaatst, mits het weer dit toelaat.

Zo gauw dit mogelijk is, zal worden gewerkt aan het herstel van het gras. De grond moet eerst de tijd krijgen goed te drogen, zodat hierna gewerkt kan worden aan een nieuwe groene weide.
Als de grond eind maart/begin april is opgedroogd, wordt het perceel in twee stukken verdeeld. Op het ene gedeelte komen tijdelijk de dieren te staan. Het andere gedeelte wordt bewerkt en opnieuw ingezaaid. Zodra het gras hier goed is aangegroeid, komen de dieren in dit gedeelte en zal het andere deel worden aangepakt.

Tot slot wordt, mits het weer het toelaat, in januari ook de laatste hand gelegd aan het hekwerk rondom de weide.

Meer informatie en vragen?

Minke Geurts is aangesteld als vast contactpersoon voor wijkbewoners, voor alle zaken die zich in Het Dorp afspelen. U kunt haar bereiken per e-mail: minke.geurts@siza.nl en per telefoon: (026) 3 777 813. Als u snel geïnformeerd wil worden kunt u zich opgeven op de mailinglijst met naam en e-mailadres bij Minke Geurts. Samen met het nog te vormen buurtcomité zullen we regelmatig overleggen. Van onze kant gaan Carla Smedema (manager Het Dorp), Matthijs Wits (voorzitter Dorpsraad, bewoner), Hans Pepers (programmamanager project 3 Noord) en Minke Geurts dit doen.

Lees ook:

Tuinplan paswoning dreef 1